OCHRONA RADIOLOGICZNA
OCHRONA RADIOLOGICZNA
OCHRONA RADIOLOGICZNA

 
 
 
  
Więcej informacji znajdziecie
Panstwo na poniższych stronach
Akty prawne      
Akty prawne - Wszystkie


Wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie promieniowania jonizujacego można znaleźć na stronie www.paa.gov.pl, ale także na poniższej liście.

Jeśli chcesz zobaczyć pełny tekst aktu, kliknij na link - pełny tekst.

Wszystkie akty prawne są dostępne w formacie PDF i pochodzą ze strony www.sejm.gov.pl

Teskt pochodzi ze strony www.sior.pl

 

USTAWA

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst ujednolicony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 264) pełny tekst

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe, Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766 pełny tekst

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe, Dz. U. 2008 Nr 93 poz. 583 pełny tekst

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz.276) - pełny tekst

oraz rozporządzenia i inne ustawy:
 1. Dla wszystkich użytkowników promieniowania jonizującego

 2. Dla zastosowań medycznych

 3. Dotyczące ogółu ludności

 4. Dotyczące transportu

 5. Dotyczące obiektów jądrowych i składowiska odpadów

 6. Dotyczące organów sprawujących nadzór

 7. Ważniejsze konwencje i protokoły


 • Dla wszystkich

  AKTY WYKONAWCZE:
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 168 - pełny tekst

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia Dz. U. z 2002 r. Nr 137 poz. 1153 - pełny tekst oraz Dz. U. Nr 98, poz. 980 - pełny tekst

  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910 - pełny tekst

  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz. U. z 2005 r. Mr 21 poz. 173 - pełny tekst

  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913 - pełny tekst

  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności Dz. U. z 2002 r. Nr 220 poz. 1851 - pełny tekst oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 98 poz. 981 - pełny tekst oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 883 - pełny tekst

  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego Dz. U. z 2002 r. Nr 230 poz. 1925- pełny tekst

  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego Dz. U. z 2006 r. Nr 140 poz. 994 - pełny tekst

  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego Dz. U. z 2002 r. Nr 239 poz. 2032 - pełny tekst

  10. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 169 - pełny tekst oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 131 poz. 912 - pełny tekst

  11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz.1849 - pełny tekst

  12. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym Dz. U. Nr 102, poz. 1064 - pełny tekst


 • Medyczne

  AKTY WYKONAWCZE I INNE USTAWY:
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 - pełny tekst

  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U.z 2006 r. Nr 239 poz.1737 - pełny tekst

  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych Dz.U. 2007 nr 1 poz. 11 - pełny tekst

  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 - pełny tekst

  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528 - pełny tekst
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych Dz.U. 2007 nr 24 poz. 161 - pełny tekst

  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych Dz.U. 2008 nr 59 poz. 365 - pełny tekst

  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych Dz.U. 2008 nr 59 poz. 366 - pełny tekst

  9. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. - o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) - obowiązuje od 18.09.2010 r. - pełny tekst
  • Dotyczące ogółu ludności

   AKTY WYKONAWCZE:
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 29 - pełny tekst

   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Dz. U. z 2002 r. Nr 239 poz. 2030 - pełny tekst

   3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań Dz. U. z 2004 Nr 98, poz.987 - pełny tekst

   4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1065 - pełny tekst

   5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 988 - pełny tekst

  • Dotyczące transportu

   AKTY WYKONAWCZE:

   1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 985 - pełny tekst

   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła Dz.U. 2007 nr 131 poz. 911 - pełny tekst

   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz.145 - pełny tekst

  • Dotyczące obiektów jądrowych i składowiska odpadów

   AKTY WYKONAWCZE:

   1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu Dz. U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2094 - pełny tekst

   2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe Dz. U. z 2004 r. Nr 94 poz. 909- pełny tekst

   3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 983 - pełny tekst

   4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz.145- pełny tekst

   5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2002 r. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowej, pobierania opłat oraz prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej — „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych ” Dz. U. z 2002 r. Nr 163 poz. 1344 - pełny tekst

  • Dotyczące organów sprawujących nadzór

   AKTY WYKONAWCZE:
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie składu oraz zakresu i trybu działania Rady do Spraw Atomistyki Dz. U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1749 - pełny tekst

   2. Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki Dz. U. z 2002 r. Nr 33 poz. 519, 520 - pełny tekst

   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego Dz. U. z 2002 r. Nr 137 poz. 1154 - pełny tekst

  • Konwencje i protokoły
   1. Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. - pełny tekst

   2. Protokół dodatkowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzony w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. - pełny tekst

   3. Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. - pełny tekst
NOWY SERWIS-ZOBACZNasza OfertaPARAWANY OCHRONNE DO RTGFARTUCHY OCHRONNE DO RTGFORMULARZ KONTAKTOWYOCHRONA RADIOLOGICZNAO NAS- KONTAKTFOTOGALERIA